Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Η διαδικασία τακτοποίησης ακινήτων είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί την ανάθεση από τον ιδιοκτήτη σε έναν Μηχανικό με σκοπό την καταγραφή και τον έλεγχο της κατασκευής και τελικά την υποβολή της δήλωσης τακτοποίησης με όλα τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και μελέτες. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την τακτοποίηση.